Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ HueTravel Coporation THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 1.Thư Ủy Quyền Tham Dự Cuộc Họp ĐHCĐ Thường Niên 2019 2.Thư Xác Nhận Tham Dự Cuộc Họp ĐHCĐ Thường Niên 2019 ...

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ HueTravel Coporation THÔNG BÁO Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông : 1.Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 2.Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công...

KẾT QUẢ SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ HUETRAVEL COPORATION Một tương lai mới và một sứ mệnh mới Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Diễn ra thành công và tốt đẹp, với 100% Phiếu thuận Cám ơn tất cả các Cổ Đông đã đồng hành cùng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế. Link tải Tài Liệu Đại Hội ...

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ HueTravel Coporation THÔNG BÁO Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông : 1.Thông Báo Đại Hội Cổ Đông 2.Thông Báo Tham Dự 3.Thư Ủy Quyền 4.Thư Xác Nhận 5.Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị 6.Báo Cáo Hoạt Đông Của...
Translate »