Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

KẾT QUẢ SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

HUETRAVEL COPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Diễn ra thành công và tốt đẹp, với 100% Phiếu thuận

Cám ơn tất cả các Cổ Đông đã đồng hành cùng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế.

Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông :

1.NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

2.BIÊN BẢN ĐHCĐ NĂM 2023

About the Author
Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế