Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

HUETRAVEL COPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Diễn ra thành công và tốt đẹp, với 100% Phiếu thuận

Cám ơn tất cả các Cổ Đông đã đồng hành cùng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế.

Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông :

1.NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

2.BIÊN BẢN ĐHCĐ NĂM 2023

Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế