Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

Link tải Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 :

  1. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2023
  2. THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023
  3. XÁC NHẬN THAM DỰ ĐH 2023
  4. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐH 2023
Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế