Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ HueTravel Coporation THÔNG BÁO Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông : 1.Thông Báo Đại Hội Cổ Đông 2.Thông Báo Tham Dự 3.Thư Ủy Quyền 4.Thư Xác Nhận 5.Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị 6.Báo Cáo Hoạt Đông Của...
Translate »