Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

HueTravel Coporation

THÔNG BÁO

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông :

1.Thông Báo Đại Hội Cổ Đông

2.Thông Báo Tham Dự

3.Thư Ủy Quyền

4.Thư Xác Nhận

5.Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị

6.Báo Cáo Hoạt Đông Của Ban Kiểm Soát Hội Đồng Quản Trị

7.Tờ Trình

8.Tờ Trình Của Hội Đồng Quản Trị

…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: 04 Kim Long – TP. Huế

Phone: 0234.3548.992

Email: info@huetravel.com.vn

Facebook: huetravelcoporation

About the Author

Leave a Reply

Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế