Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

KẾT QUẢ SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

HUETRAVEL COPORATION

Một tương lai mới và một sứ mệnh mới

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

Diễn ra thành công và tốt đẹp, với 100% Phiếu thuận

Cám ơn tất cả các Cổ Đông đã đồng hành cùng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế.

Link tải Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông :

1.Báo Cáo Kết Quả Biểu Quyết

2.Nghị Quyết

3.Biên Bản Phiên Họp

About the Author

Leave a Reply

Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế