Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

Về việc chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Link tải Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông :

  1. Thông tin cá nhân
  2. Thư đề cử, ứng cử
  3. Văn bản thành lập nhóm đề cử, ứng cử
  4. Thông báo chốt danh sách cổ đông
  5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị
Call Now ButtonTiến Đạt Trần
Translate »